دارای 10 سال سابقه مهندس و طراحی محصول

مهندسی طراحی صنعتی

دانشجوی برتر

موسس استارتاپ آپ بامبل بیز